dimecres, 16 de març de 2011

Triennis

Us comunic que el BOE núm. 277 de 16 de novembre de 2010 publicà l’Ordre
EDU/2934/2010, de 28 d’octubre, per la qual, a proposta de la Conselleria d’Educació i
Cultura sou nomenats funcionaris de carrera dels cossos de professors d’ensenyament
secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d’escola oficial
d’idiomes, de professors de música i arts escèniques i del cos de mestres, amb efectes a
partir de l’1 de setembre de 2010.

Una vegada heu adquirit la condició de funcionari de carrera teniu la possibilitat de
sol·licitar el reconeixement, d’acord amb la Llei 70/1978, de 26 de desembre, i a efectes
d’abonament de triennis, de la totalitat dels serveis efectius prestats en l’àmbit de les
diferents administracions públiques, prèviament a la data de nomenament com a
funcionaris de carrera.

La normativa vigent estableix que l’efectivitat econòmica del reconeixement d’aquests
serveis previs comença a partir de la data de la sol·licitud de les persones interessades. No
obstant això, atès que fins al dia 16 del passat mes de novembre no s’ha publicat en el BOE
el vostre nomenament com a funcionari de carrera, aquesta Direcció General ha resolt
reconèixer amb efectes de l’1 de setembre de 2010 les peticions dels funcionaris
d’ensenyament enumerats a l’Ordre citada que es presentin abans del dia 28 de febrer de
2011.

Així doncs, si fins ara no heu presentat la sol·licitud de reconeixement dels vostres serveis
previs, us convé presentar-la abans de la data indicada mitjançant l’imprès que trobareu a
http://dgpdocen.caib.es.

Palma, 7 de febrer de 2011

El director general

Miquel Coll Cañellas

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada