dimecres, 6 d’abril de 2011

Cartell Nit de Sant Joan

L’Institut d’Estudis Eivissencs, per acord unànime de la Comissió Executiva de 12 de febrer de 2007, convoca, dins els actes programats per a la festa de la Nit de Sant Joan, que se celebra anualment, el CONCURS CARTELL NIT DE SANT JOAN, que es regirà per les següents bases:
1. Podrà participar-hi tota persona resident a Eivissa i Formentera  o soci /sòcia de l’Entitat.
2. La temàtica de l’obra haurà de tenir relació amb la Festa de la Nit de Sant Joan.
3. La tècnica emprada serà lliure: pintura, fotografia, muntatge gràfic, etc. Les mides de l’obra tendran un mínim de 30 x 40 cm o proporcional. Les obres digitals tendran un mínim de 300 ppp. i hauran d’anar acompanyades de còpia impresa. Els cartells han d’anar encapçalats per la llegenda “Institut d’Estudis Eivissencs”.
4. Els/les concursants podran presentar un màxim de 3 obres, originals i que no hagin estat premiades en altres concursos.
5. L’obra es presentarà a la seu de l’Institut d’Estudis Eivissencs, c/ de Pere Francès 12, acompanyada d’un sobre tancat en el qual constaran, a la part de fora, el pseudònim de l’artista, i a dins, les dades següents: nom i llinatges, fotocòpia del DNI, adreça, telèfon i adreça electrònica. El pseudònim figurarà al dors de l’obra.
6. No s’admetran obres signades.
7. L’entrega i la retirada de l’obra serà a càrrec del concursant. L’IEE no es responsabilitza de possibles pèrdues o desperfectes.
8. S’estableix un únic premi dotat amb 600 euros.
9. L’obra premiada quedarà en propietat de l’Institut d’Estudis Eivissencs, inclosos els drets d’autor/a.
10. Es constituirà un jurat, que estarà integrat per:
       - Un membre de la Comissió Executiva de l’Institut d’Estudis Eivissencs, que actuarà com a secretari/ària.
       - El President de l’AAVIB d’Eivissa i Formentera.
       - Un/una artista de reconegut prestigi.
11. El jurat podrà declarar desert el premi. El seu veredicte serà inapel·lable.
12. La data límit d’admissió d’obres és el 19 de maig de 2011.
13. El premi es lliurarà durant els actes de la Festa de la Nit de Sant Joan.
14. Les obres no premiades hauran de retirar-se abans del 24 de juliol. Les obres no retirades dins el termini establert passaran a ser propietat de l’IEE.
15. L’IEE es reserva el dret de fer les rectificacions oportunes al disseny final per tal d’adaptar-lo a les característiques de l’esdeveniment, respectant en la mesura del possible l’obra original.
16. La participació en aquest premi comporta l’acceptació de les bases.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada