dimecres, 6 d’abril de 2011

Llicència d'estudis 2010-11
PROPOSTA DE LLICÈNCIES D’ESTUDIS
PER AL CURS 2010-2011.LLICÈNCIES RETRIBUÏDES (CLASSE A)

mestres
Prof. Tècnic FP, mestres taller arts plàstiques i disseny
Prof. Ed. Sec., enseny. artístics, música i arts escèniques i EOI
Inspectors d’Ed. I inspectors al servei de l’Admin.

Anual
Quadrim
Anual
Quadrim
Anual
Quadrim
Anual
Quadrim
A.1. estudis acadèmics.
8

3

4A.2. Projectes de recerca educativa.

2

1

1

1
A.3. Projectes de cooperació educativa a l’estranger.
11A.4. Per cursar Avançat 2, C1 o C2 d’EOI d’Anglès.

1

1

1


A.5. Per cursar el darrer curs d’un màster universitari oficial relacionats amb didàctica i organització escolar.

1

1

1


TOTALS.
9
4
3
3
5
3

1


LLICÈNCIES NO RETRIBUÏDES (CLASSE B)

mestres
Prof. Tècnic FP, mestres taller arts plàstiques i disseny
Prof. Ed. Sec., enseny. Artístics, música i arts escèniques i EOI

Anual
Quadrim
Anual
Quadrim
Anual
Quadrim
B.1. Llicenciatures, enginyeries, arquitectura tècnica, grau o equivalents.
3
2
1
1
3
2
B.2. Programes de doctorat, màster i tesi doctoral.
B.3. Altres estudis o projectes de recerca educativa.

Requisits:
-Tenir sis anys d’antiguitat com a funcionari de carrera (estar en situació de servei actiu i sense interrupció des de l’1 de setembre del 2005).
-Acreditar el reciclatge de català
Modalitat A (retribuïdes), hi haurà 28 llicències:
-       Per a estudis universitaris.
-       Per dur a terme treballs de recerca.
-       Per a desenvolupar projectes de cooperació educativa a l’estranger directament relacionats amb el lloc de treball.
-       Per a la finalització d’estudis de Màster Universitari.
-       Per a la finalització dels estudis d’anglès de l’EOI.
Les llicències d’estudis universitaris de la modalitat A s’atorgaran per a una primera llicenciatura o diplomatura (sense comptar la d’accés) o per cursar el darrer curs d’una segona llicenciatura, diplomatura o equivalent.
Les llicències anuals són per a la realització d’estudis universitaris i per a cooperació a l’estranger. Les llicències quadrimestrals són per cursar el darrer curs de màster oficial, el curs d’Avançat 2 o el Nivell C1 o C2 de l’Escola Oficial d’ Idiomes (anglès) i per projectes de recerca que han de tenir relació directa amb el lloc de feina. El període serà entre l’1 de setembre al 31 de desembre de 2011 o de l’1 de març al 30 de juny de 2012.
Modalitat B (no retribuïdes) per estudis universitaris, per programes de doctorat, per màsters, per altres activitat de formació i per dur a terme treballs de recerca, no cal que siguin directament relacionats amb el lloc de treball. Hi haurà 12 llicències.
Termini:
Quinze dies naturals des de l’endemà de la publicació al BOIB (probablement durant l’abril).

 Per reclamacions i renúncies es disposaran de cinc dies naturals. Al novembre del 2011 es podrà retirar la documentació aportada

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada