divendres, 2 de desembre de 2011

Retallades Educació


LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ


NO TÉ RESPOSTES


A totes les preguntes plantejades per FETE-UGT i pels altres
sindicats assistents a la darrera reunió, la Conselleria ha trobat
en les retallades l’argument per respondre a tot: “Teniu tota la
raó, però les retallades tenen aquestes coses...”


Pressuposts


El Govern ha presentat, per a l’any 2012, uns pressuposts amb una
disminució considerable de la partida destinada a la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats (55 milions d’euros), quan aquesta ha
de donar servei a més alumnat i ara té més competències (joventut,
SOIB).


Dins l’apartat de Despeses de personal, s’observa una minva a les
partides Sous grup A1 i grup A2. Si, a més, s’afegeix l’augment de la
càrrega lectiva que ha anunciat el Conseller per al professorat de
secundària es tradueix necessàriament en una disminució de la
qualitat del sistema educatiu a les Illes Balears, en la no
contractació de persones interines i en un sobreesforç de tot el
col—lectiu docent.


FETE-UGT ha demanat a la Conselleria si han fet una estimació de com
afectaran aquests pressuposts al sistema educatiu i no ha obtingut cap
resposta.


FETE-UGT es planteja com l’actual Govern parla d’un Pacte per
l’educació o de la famosa autopista de l’educació si aquestes
iniciatives no es veuen recolzades pels pressuposts.


Finançament


FETE-UGT ha mostrat la seva preocupació per les darreres informacions
publicades als mitjans de comunicació referents al finançament dels
centres educatius i ha demanat si, per part de la DG de Recursos
Humans, es tenia alguna informació al respecte. Malgrat la resposta
hauria de provenir de la DG de Planificació i Centres, ens varen
comunicar la previsió de fer una transferència abans que acabi
l’any.


FETE-UGT ha tornat a demanar si als pressuposts de 2012 es
contemplava alguna partida per dotar als CEIP de personal administratiu
(actualment les tasques administratives recauen en l’equip directiu) i la

dels centres educatius.


Oposicions i interinatge


Referent a la resposta sobre previsió d’oposicions, tampoc ha estat massa clarificadora;
no ens ha concretat si hi haurà oposicions o no, malgrat la directora general troba
que no n’hi haurà.


Les novetats presentades per a les adjudicacions d’interinitats del curs vinent es
refereixen a la catalogació de les places a cobrir. Es consideraran com a vacants les
places sense propietari i com a substitucions les places amb propietari. FETE-UGT ha
demanat la situació del professorat interí al qual s’havia adjudicat una vacant i que, per
la supressió dels programes PRAIRE, d’alliberats... la plaça s’havia convertit en una
substitució. La resposta ha estat que es tractaria cas per cas, sense donar una
solució de com els hi queden les vacances d’estiu, per exemple.


FETE-UGT ha demanat quan es preveia començar la negociació de la pròrroga del pacte
d’estabilitat de persones interines, que s’hauria de negociar durant aquest curs. La
resposta ha estat que ho tenien en compte i que ja ens convocarien a partir del mes de
gener. Finalment, varem sortir de la reunió sense que ens concretessin res!!!


NO ALS RETALLS SALARIALS I SOCIALS!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada