dimarts, 10 de maig de 2011

Comissions de Serveis 2011-12

COMISSIONS DE SERVEIS
CURS 2011/2012

Us informam que s’ha publicat al BOIB núm 66 de dia 3/05/2011 la
Resolució del conseller d’Educació i Cultura, per la qual es dicten
instruccions per sol·licitar destinació en comissió de serveis per al
curs 2011-2012, en centres públics d’ensenyaments no universitaris
dependents de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les
Illes Balears

Per motius greus de salut sempre que els sol·licitants puguin
acreditar que pateixen una malaltia que causa disminució de
les facultats físiques, psíquiques o sensorials, però que no
exigeix la declaració d’incapacitat permanent.

Per necessitat d’atendre transitòriament la malaltia greu d’un
familiar de primer grau, sempre que suposi una situació de
dependència o una discapacitat reconeguda igual o superior
al 65%, quan el domicili de la persona afectada per la malaltia
es trobi en una localitat diferent de la de destinació de la
persona sol·licitant.

Comissions de serveis per participació en projectes de centre
(La seva concessió queda condicionada a l’informe favorable
del centre. En tot cas el centre només podrà emetre un
informe favorable d’un sol funcionari per a cadascun dels
projectes).

Comissions de serveis per ocupar places vacants a
programes i actuacions singulars o d’especial dificultat.

Comissions de serveis per ocupar càrrecs directius als centres
públics.

Per a la conciliació de la vida laboral i familiar en els següents
supòsits:

• Quan tenguin al seu càrrec un fill/a menor de tres
anys o dos fills menors de cinc anys (és tendrà en compte que la data del part sigui anterior a dia 1 de setembre de
2011.

• En els casos d’adopció o acolliment permanent, durant els dos
primers anys d’acollida.

• Quan la funcionària estigui embarassada i la data prevista del
part sigui anterior a dia 31 de gener de 2012.

Sempre que es compleixi a més, el requisit que la distància entre el domicili
habitual del funcionari/-ària i el centre on té la destinació definitiva sigui igual o
superior a 40 Km (Mallorca), 25 Km (Menorca) i 20 Km (Eivissa).

Termini de presentació:

El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació pertinent és de dia 5 a
dia 12 de maig, ambdós inclosos.

Presentació de sol·licituds:

Es fa a través del procés telemàtic que trobareu a http://dgpdocen.caib.es.

Un cop emplenat i acabat el procés telemàtic s’haurà de fer un enregistrament
presencial d’aquesta sol·licitud, juntament amb els documents acreditatius a
qualsevol dels Registres de la Conselleria d’Educació i Cultura, o a les Delegacions
Territorials d’Educació de Menorca o d’Eivissa i Formentera o a qualsevol dels llocs
que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

També pot fer-se a través d’una oficina de correus (en sobre obert per tal que la
sol·licitud sigui datada i segellada pel funcionari de Correus abans de ser
certificada).

Per a més informació, dirigiu-vos al nostre sindicat.

No als retalls salarials i socials!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada