dimarts, 10 de maig de 2011

Llistes Interins 2011-12

Convocatòria del concurs públic per formar part
de la llista d’aspirants a cobrir, en règim
d’interinitat, places vacants i substitucions de
totes les especialitats en centres públics
d’ensenyament.

FETE-UGT informa de la propera publicació de la normativa que regularà el
concurs públic per formar part de la llista única d’interinitats.

Tots els aspirants a cobrir una plaça d’interinitat durant el curs 2011-2012
estan obligats a presentar la sol·licitud corresponent.

Les persones que actualment són a la llista, no ocupant una plaça
d’estabilitat, podran modificar la seva opció d’illes, d’itinerància, de mitja
jornada i les funcions a les quals volen optar.

Els aspirants amb una plaça d’estabilitat, únicament podran ampliar opcions
a la seva sol·licitud, mai minvar-ne.

Els aspirants amb una plaça d’estabilitat podran, voluntària i únicament
manifestar la seva voluntat de canvi de l’illa on han prestat serveis els
cursos 2008-2009, 2009-2010 i 2010-2011, d’acord amb la base desena de
la Resolució del director general de Personal Docent, de 18 d’abril de 2008
(BOIB núm. 62 de 6 de maig).

Així mateix, les persones dels cossos d’ensenyament secundari hauran
d’indicar si estan disposats o no a acceptar substitucions de menys de dos
mesos.

Els aspirants que vulguin prendre part en aquesta convocatòria han
d’emplenar la sol·licitud, seguint les instruccions de l’assistent de tramitació
que es troba a la pàgina Web de la Direcció General de Personal Docent
http://dgpdocen.caib.es.

Es podrà accedir a l’aplicació mitjançant:

a) DNI electrònic, o certificat digital reconegut

b) Número d’usuari i contrasenya d’accés al portal del personal de la
Conselleria d’Educació i Cultura

c) Anònimament.

Cada sol·licitud tendrà assignat un número de referència. Aquesta sol·licitud
queda tramitada en el moment del seu enviament utilitzant l’assistent de
tramitació. No es consideren vàlides les sol·licituds amb la marca d’aigua
“SENSE VALIDESA” o “NOMÉS ÚS INFORMATIU”, això indica que no s’ha

conclòs el procediment. En el cas d’haver tramitat més d’una sol·licitud només es
considerarà vàlida la darrera registrada.

El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació pertinent per participar
en la convocatòria serà de dia 20 a dia 31 de maig, ambdós inclosos.

Finalitzat el termini de presentació de documentació i sol·licituds, la Direcció General de
Personal Docent, després de revisar i comprovar la documentació aportada pels aspirants,
publicarà les llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos a la pàgina Web:
http://dgpdocen.caib.es.

S’obrirà un termini de set dies naturals, comptadors des de l’endemà del dia de l’exposició
de les llistes, per tal que les persones interessades puguin formular-hi les reclamacions que
creguin oportunes,

El fet de formar part de la llista única comporta el compromís dels aspirants a acceptar
qualsevol vacant o substitució en centres docents públics dependents de la Conselleria
d’Educació i Cultura de les Illes Balears que compleixi els requisits als quals es va
comprometre a la seva sol·licitud.

En els casos de renúncia justificada, els aspirants que formen part de la llista única podran
renunciar al lloc de treball que els hagi ofert l’Administració. Es mantindran a la llista i
conservaran la seva puntuació.

Si tens algun dubte o consulta pots posar-te en contacte amb nosaltres.

NO ALS RETALLS SALARIALS I SOCIALS!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada