dijous, 10 de novembre de 2011

Manifest!!!

NI UNA PASSA ENRERE PEL MANTENIMENT DE LA QUALITAT DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC
La retallada de 55 milions d’euros prevista al projecte de pressupost d’educació significa un greu atemptat a la qualitat del sistema públic d’ensenyament.
Retalls als programes d'atenció a l'alumnat amb més necessitats educatives. Supressió de professorat d'atenció a la diversitat. Anul·lació de programes de reforç, PAIRE, PALIC que són programes d'acolliment lingüístic i cultural per a la població nouvinguda.
Retard amb la dotació de les partides pressupostades ordinàries i de funcionament als centres docents. Només han cobrat fins el mes de maig de 2011. Aquestes partides paguen l'electricitat, aigua, despeses de manteniment, assignació pressupostària als departaments per material d'aula, de laboratori i per material fungible.
Manca de places i de cicles formatius per cobrir la necessitat de formació dels joves que són fora del sistema educatiu i de les persones que són a l'atur o que cerquen una oportunitat de formació ara que la crisi els manté sense fer feina. Falten places també a les escoles d'adults i les escoles oficials d'idiomes. Hi ha molta gent que ha quedat a fora de l'escola i que està en llista d'espera perquè no s'ha pogut matricular.
Suspensió de recursos fora dels centres com són per exemple els camps d'aprenentatge, que serveixen de complement als centres educatius.
Problemes per cobrir els desplaçaments que els Equips d'orientació educativa de primària (EOEP) fan als diferents centres educatius repartits per les illes. Dificultats per fer les itineràncies entre els diferents centres.
Pel que fa a les condicions laborals del professorat: supressió de la Jubilació LOE als 60 anys. Retalls d'entre un 5% i un 7% al sou dels mestres, professors i professores.
Supressió de les substitucions per baixes, malalties o per permisos. Abans es cobrien les baixes de 15 dies, ara només es cobriran les de 30 dies. Suposarà menys contractació d’interins.
Atac al col·lectiu més feble de treballadors, en fer caure damunt els interins que no tenguin una vacant per a tot l’any, els retalls per afrontar la crisi a l’ensenyament públic. A partir del curs 2011-2012 aquests interins deixaran de cobrar els dos mesos d’estiu.
Acomiadaments de professorat sense negociació prèvia a la MSE. Deteriorament de les condicions laborals pel que fa a nombre d'hores, ràtios alumnes,
possibilitat de fer desdoblaments, atenció individualitzada, posada en marxa de projectes
d'innovació. Supressió de programes de formació permanent del professorat., de reciclatge de català
i suspensió de subvencions per fer cursos de formació o per fer activitats de dinamització
lingüística i cultural. Supressió d’ajudes per formació de professorat. Retalls als pressuposts de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Reducció del 12,5% en
dos anys de la transferència nominativa. Anunci no negociat d'augment d'hores lectives al professorat de secundària. Implica
pèrdua d'hores per fer coordinacions, atenció específica a l'alumnat amb dificultat... I també implica més pocs professors per fer front a més alumnat, ja que l'alumnat creix, de moment, cada curs.
Voluntat d'atacar el model d'escola inclusiva i en català, anuncis de canvis a la llei de normalització lingüística, modificació del decret que regula un mínim del 50% en català a l'ensenyament i que encara no es compleix a alguns centres.
Dèficit històric en les infraestructures educatives de les Pitiüses i en algunes zones de Mallorca i Menorca. Moltes aules prefabricades i tallers d'FP i centres d'adults que necessiten obres de manteniment, reformes i construcció de nous centres.Esforç important i personal del professorat en benefici de l'alumnat per suplir les mancances que l'administració no soluciona.
Formació per a pares i mares integrada dins el sistema educatiu. Eliminació o retard en la convocatòria de subvencions al tercer sector que afecta
associacions que treballen en programes educatius de formació ocupacional per a joves i al·lotes i per afavorir tant la seva formació personal com la seva inserció social i laboral.
DAVANT AQUESTS FETS ENS ORGANITZAM PER DONAR UNA RESPOSTA I EXPRESSAR QUE: VOLEM EL MANTENIMENT DE LA QUALITAT DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC I Manifestam:
D’ençà del final de la dictadura el col·lectiu docent treballa per un model d’escola pública, laica, arrelada al medi, en català, que treballa per a la cohesió social, per l’esperit crític, la creativitat, la solidaritat i la cultura. El conjunt dels docents ha fet molta feina a l’ensenyament per donar un servei de qualitat als nostres infants i joves i les seves famílies.
Reclamam que el Parlament de les illes Balears aprovi un pressupost d’educació sense retallades que pugui garantir la qualitat del nostre sistema educatiu.
La Societat illenca té dret a disposar d’uns serveis públics de qualitat tant d’educació com de sanitat, dignes d’un país desenvolupat i amb un finançament just per part de l’estat.
La llengua i la cultura pròpia ha d’ocupar el seu espai dins el funcionament dels serveis públics. El coneixement de les dues llengües oficials és imprescindible per a la cohesió social en la nostra realitat multicultural i per al bon funcionament d’aquests serveis. La llengua catalana ha de ser la llengua vehicular de tot el sistema educatiu.
Els representants de la comunitat educativa, sindicats de professors presents a la Junta de personal docent no universitari de les Illes Balears, STEI-i, FETE-UGT, ANPE, FE-CCOO, pares i mares, alumnes, personal d’administració i serveis i altres organitzacions i entitats, no permetrem que es faci cap passa enrere ja que els serveis públics són per a tota la ciutadania. Som conscients que el sistema podria millorar però no consentirem que es rebaixi la qualitat aconseguida fins ara. No pot disminuir el nombre de professorat, ni els serveis complementaris que ara hi ha als Centres.
Treballam per aconseguir i mantenir la unitat sindical de les forces representatives del professorat i presents a la Junta de personal docent no universitari.
És el moment també de reivindicar junts (tots els docents, funcionaris interins, funcionaris de carrera, famílies) els drets del nostre alumnat, dels infants i de la ciutadania en general, i també els nostres drets laborals i la qualitat del servei públic d’educació.
No estam d’acord en com els diferents govern gestionen la crisi. Hi ha altres fórmules per pagar el deute que no passen per retallar els servei s essencials.
Per això, els sindicats signants iniciam una campanya per coordinar accions de conscienciació i mobilització dels docents amb el suport de la comunitat educativa i de tots els moviments socials que fa estona que treballen per uns serveis públics de qualitat, pilars de l’estat del benestar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada